Vakances

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta

projekta vadītāja amatu

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta projektu vadītāja amatu.

  • Galvenie amata pienākumi:

* plānot, organizēt, vadīt un koordinēt Rail Baltica Salaspils kravu pārkraušanas termināļa projektu, kas sevī ietver projektēšanu, būvniecību un saistītās aktivitātes saskaņā ar Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos un finansēšanas līgumā noteiktajiem nosacījumiem;
* plānot un aktualizēt Projekta darbības īstenošanas termiņus;
* nodrošināt Projekta finanšu budžetu izlietojuma kontroli;
* nodrošināt Projekta mērķa un paredzēto rezultātu sasniegšanu;
* nodrošināt Projekta īstenošanas procesus un to koordinēšanu projekta ieviešanas laikā;
* identificēt riskus Projekta īstenošanas laikā, veikt pasākumus identificēto risku novēršanai vai mazināšanai;
* veikt regulāru Projekta virzības kontroli un progresa novērtēšanu un ierosināt un īstenot izmaiņas Projekta ieviešanas darba procesos, ja tiek konstatētas novirzes no plānotā;
* organizēt un piedalīties Projekta projektēšanas un būvniecības saistīto iepirkumu dokumentācijas izstrādē un iepirkumu procedūras veikšanā;
* kompetences ietvaros veikt tirgus izpēti, apzinot iespējamos pakalpojuma sniedzējus/piegādātājus vai būvdarbu veicējus un paredzamo līgumcenu;
* organizēt Projekta iepirkumu tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu izstrādi;
* kompetences ietvaros piedalīties Projekta iepirkuma komisijā kā komisijas loceklim;
* organizēt Projekta ietvaros plānoto iepirkuma līgumu noslēgšanas procesu;
* pārraudzīt un kontrolēt Projekta ietvaros noslēgto iepirkumu līgumu paredzēto saistību izpildi;
* nodrošināt Projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu saistību izpildes finanšu kontroli;
* kompetences ietvaros nodrošināt grozījumu ierosināšanu, izskatīšanu un saskaņošanu Projekta noslēgtajos iepirkuma līgumos;
* savas kompetences ietvaros nodrošināt būvniecības procesu atbilstoši Projektā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem un regulējošiem normatīvajiem aktiem;
* kompetences ietvaros piedalīties būvprojekta izstrādes un būvdarbu procesā;
* pēc nepieciešamības plānot un organizēt sanāksmes būvprojekta izstrādes un būvdarbu laikā;
* nodrošināt Projekta izdevumus pamatojošās dokumentācijas pārbaudi, tajā skaitā, pārbaudes Projekta īstenošanas vietā;
* organizēt un plānot Projekta publicitātes pasākumus;
* organizēt, vadīt un plānot regulāras tikšanās ar Projektā iesaistītajām pusēm, institūcijām;
* Projekta ietvaros sadarboties ar valsts institūcijām, pašvaldības, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un citām saistītajām institūcijām, sadarbības ietvaros pārstāvēt Sabiedrības un Projekta intereses;
* kompetences ietvaros sagatavot atbildes uz ienākošajiem vai piekritīgajiem dokumentiem saistībā ar Projekta īstenošanu;
* nodrošināt Projekta dokumentu pārvaldību saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Sabiedrības dokumentu pārvaldības noteikumiem;
* kompetences ietvaros risināt citus ar Projekta darbību īstenošanu saistītus konceptuālus jautājumus;
* pildīt Sabiedrības valdes, departamenta direktora vai tiešā vadītāja rakstiskus un mutiskus rīkojumus atbilstoši savai kompetencei;
* regulāri pilnveidot amata pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās iemaņas un prasmes (regulāri sekot ar darba pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu noteikumiem, kā arī grozījumiem tajos, pēc saskaņošanas ar vadību piedalīties semināros, u.c. kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos).

  • Prasības pretendentiem/-ēm:

* augstākā izglītība vadības zinībās vai inženierzinātnēs (vēlama izglītība transportbūvju vai dzelzceļa jomā);
* vismaz 3 gadu pieredze projektu vadībā (plānošanā un ieviešanā);
* vismaz 3 gadu praktiskā pieredze darbā ar būvniecību saistītu jautājumu risināšanā;
* praktiska pieredze darbā ar industriālās teritorijas vai nekustamā īpašuma attīstīšanu;
* praktiska pieredze darbā ar teritorijas plānojumu izstrādi;
* praktiskā darba pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto infrastruktūras programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē.
* izpratne par valsts pārvaldes darbību un jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
* izpratne par Latvijas, Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem būvniecības normatīvajiem aktiem;
* praktiska pieredze publisko iepirkumu jomā;
* zināšanas par projektu vadības principiem un rīkiem;
* dzelzceļu darbību regulējošo normatīvo aktu, tajā skaitā savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju (SITS) pārzināšana un piemērošanas praksē tiks uzskatīta par priekšrocību;
* praktiskā pieredze ar kravu loģistiku saistīto objektu projektēšanā kravas termināļos vai ostās, tiks uzskatīta par priekšrocību;
* teicama komunikācijas, sadarbības prasmes un sarunu vešanas prasmes, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta;
* prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei;
* spēja argumentēti paust savu viedokli;
* spēja sistematizēt, prasme izvēlēties prioritātes un sastādīt plānu;
* teicama prasme veidot un sniegt prezentācijas;
* prasme risināt problēmsituācijas, analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
* teicamas angļu valodas zināšanas;
* labas prasmes strādāt ar MS Office programmām.

Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 3600.

  • Pieteikšanās

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2021. gada 3. augustam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

  • Papildu informācija par projektu

Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

  • Datu aizsardzība

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.