Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Jautājumi un atbildes

Lūdzu, sniedziet informāciju par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām!

Nekustamo īpašumu atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu un Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumiem Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu”.

Atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu veido nekustamā īpašuma tirgus vērtība un atlīdzība par zaudējumiem, kas nekustamā īpašuma īpašniekam nodarīti saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu un, ja tiek atsavināta nekustamā īpašuma daļa, – ar atsavinātā nekustamā īpašuma izmantošanu (Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 22.panta pirmā daļa).

Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 22.pantu: – nekustamā īpašuma tirgus vērtību nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzsāktajai nekustamā īpašuma izmantošanai tā apsekošanas dienā, ievērojot šā likuma 23.panta otrās daļas 5.punktā minēto (t.i. nekustamā īpašuma novērtējams, izvērtējot tā apbūves un saimnieciskās izmantošanas iespējas, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir veicis darbības šo iespēju izmantošanai).

Novērtējot nekustamo īpašumu, tā vērtējumā norādāma un analizējama visa informācija, kas raksturo nekustamo īpašumu, tai skaitā nekustamā īpašuma īpašnieka sniegtā informācija.

Kas ir būves projektēšanas paziņojums?

Būves projektēšanas paziņojums tiks nosūtīts pa pastu katram skartā  nekustamā īpašuma īpašniekam pirms atsavināšanas uzsākšanas paziņojuma nosūtīšanas. Šī paziņojuma mērķis ir informēt nekustamā īpašuma īpašnieku par to, ka nekustamais īpašums vai tā daļa ir nepieciešama projekta Rail Baltica īstenošanai.

Kas būs likumā minētā „institūcija”, kas pārstāvēs sabiedrības intereses īpašumu atsavināšanas jautājumā?

Sabiedrības intereses atsavināšanas jautājumos pārstāvēs valsts Satiksmes ministrijas personā. Atsavināšanas procesu virzīs Satiksmes ministrijas deleģēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eiropas Dzelzceļa līnijas.

Kā uzzināšu, ka mans īpašums tiek atsavināts?

Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 18. panta otro daļu, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas nosūtīs paziņojumu par īpašuma atsavināšanas uzsākšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja viņa dzīves vieta nav zināma, publicēs paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu tiks informēti visi atsavināmo nekustamo īpašumu īpašnieki.

Paziņojumā tiks ietverta šāda informācija:

  1. informāciju par tām sabiedrības vajadzībām, kuru nodrošināšanai nekustamais īpašums nepieciešams;
  2. informāciju par dokumentiem, kas apliecina, ka attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai paredzēta projekta īstenošanai;
  3. informāciju par nepieciešamo nekustamā īpašuma daļas apmēru;
  4. uzaicinājumu nekustamā īpašuma īpašniekam piedalīties atlīdzības noteikšanā;
  5. uzaicinājumu nekustamā īpašuma īpašniekam sniegt informāciju par noslēgtajiem īres līgumiem un citiem apgrūtinājumiem;
  6. citu informāciju, kuru institūcija uzskata par nepieciešamu norādīt.
Kā tiks noteikta taisnīga atlīdzība par atsavināmo īpašumu?

Nekustamo īpašumu atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu un Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumiem Nr.204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu”.

Taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu veido nekustamā īpašuma tirgus vērtība un atlīdzība par zaudējumiem, kas nekustamā īpašuma īpašniekam nodarīti saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu un, ja tiek atsavināta nekustamā īpašuma daļa, — ar atsavinātā nekustamā īpašuma izmantošanu.

Atlīdzību par atsavināmo nekustamo īpašumu atbildīgā institūcija nosaka, ņemot vērā sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējumu un nekustamā īpašuma īpašniekam nodarītos zaudējumus.Nosakot atlīdzību, tiek ņemta vērā īpašnieka sniegtā informācija.

Novērtējot nekustamo īpašumu, tā vērtējumā norādāma un analizējama visa informācija, kas raksturo nekustamo īpašumu, tai skaitā ļoti būtiska ir arī nekustamā īpašuma īpašnieka sniegtā informācija.

Kā notiek atsavināšana, ja projekta realizācijai nepieciešama tikai daļa no mana īpašuma?

Ja nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas organizē nepieciešamās nekustamā īpašuma daļas atdalīšanu, veicot zemes ierīcības darbus un kadastrālās uzmērīšanas darbus, nosakot precīzu atdalāmo nekustamā īpašuma daļas platību un atdalot to, lai atsavinātu  tikai nepieciešamo nekustamā īpašuma daļu.

Kas un kā vērtēs, vai paliekošā nekustamā īpašuma daļa ir atstājama nekustamā īpašuma īpašniekam vai atsavināma sabiedrības vajadzībām?

Atsavināšanas procesa virzītājs – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas katru nekustamo īpašumu vērtēs individuāli, nosakot, cik liela daļa no zemes gabala ir nepieciešama projekta Rail Baltica īstenošanai. Ja atlikusī zemes gabala daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ierosinās visa nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma īpašnieku nevienojas citādi.

Cik garš ir atsavināšanas process?

Rail Baltica projekta īstenošanai atsavināšanas process ir laikietilpīgs – katram nekustamajam īpašumam ir nepieciešams īstenot virkni Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktās darbības, kas kopsumma katram nekustamajam īpašumam aizņem vismaz 1,5 gadu laika posmu.

Kad tiek izmaksāta atlīdzība par atsavināmo nekustamo īpašumu?

Taisnīga atlīdzība tiek izmaksāta atsavināšanas procesa noslēguma posmā pēc pirkuma līguma noslēgšanas par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Kurp vērsties, ja ir jautājumi par Rail Baltica trases potenciāli skaramiem īpašumiem? Kam sūtīt iesniegumus un uzdot jautājumus?


Aicinām iedzīvotājus interesējošos jautājumus uzdot sekojošos veidos:

  • Informatīvais e-pasts: info@railbaltica.info;
  • Informatīvais tālrunis: +371 22177238;
  • Konsultācijas konsultatīvajā centrā (iepriekš piesakoties uz attiecīgo datumu un iesūtot interesējošos jautājumus; vairāk info lasiet sadaļā "Konsultācijas'');
  • Vēstules un ierosinājumus sūtīt uz pasta adresi: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga, LV- 1050.
Vai varu pārdot, brīvi rīkoties ar savu īpašumu tagad, kad zināms, ka mans īpašums tuvu iespējamai Rail Baltica trasei?

Jā, varat pārdot īpašumu un brīvi rīkoties ar to atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.