Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Datu apstrāde

Personu datu apstrāde un aizsardzība 

Personas datu  apstrādes un aizsardzības paziņojuma mērķis ir sniegt fiziskām personām vispārīgu informāciju, kādā SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas apstrādā fizisku personu datus un nodrošina datu aizsardzību saistībā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - VDAR) un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Paziņojums attiecas uz jebkuru SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas rīcībā esošu fizisku personu (līguma ietvaros kā līgumslēdzēju, pārstāvi, kontaktpersonu, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas tīmekļa vietnes lietotāju, iesniedzēju, apmeklētāju, iepirkuma procedūru dalībnieku un citu fizisku personu) datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskas personas dati tiek apstrādāti.

Personas datu pārzinis
Jūsu datu pārzinis ir SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, reģistrācijas Nr. 40103836785, juridiskā adrese: E. Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1050, biroja adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga, LV-1050. Kontaktinformācija: e-pasts: edzl@edzl.lv, tālruņa nr.: +371 28 804 468.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga, LV-1050.
E-pasts: DAS@edzl.lv

Personas datu apstrādes drošība
 SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības, un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu sabiedrībā tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties saskaņā ar sabiedrības iekšējo normatīvo aktu regulējumu.

Personas dati
SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas apstrādā galvenokārt šādu personu datu kategorijas:

 • identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, ID numurs, personu apliecinošu dokumentu dati, dzimšanas datums;
 • kontaktinformācija, piemēram, deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • sadarbības partneru kontaktpersonu dati, piemēram, vārds, uzvards, e-pasta adrese, tālruņa numurs, amats, komercpilnvaras vai citu pārstāvību apliecinošu dokumentu dati;
 • fotoattēla, video un audio ieraksta dati;
 • profesionālie (nodarbinātības) dati, piemēram, informācija par izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību; 
 • darījuma (līguma) dati, piemēram, darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids;
 • komunikācijas dati, piemēram, ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, sarakstē esošā informācija;
 • finanšu dati, piemēram, konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, apmaksās datums, parāda summa;
 • informācija par objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību vai būvi, būvprojektu), piemēram, adrese, nosaukums, kadastra numurs, apzīmējums, zemesgrāmatu dati, kadastra dati;
 • tiesvedības dati, piemēram, lietas numurs, atbildētāja/prasītāja/pieteicēja dati;
 • tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietņu apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka Jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu.

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas neapstrādā īpašo kategoriju datus, piemēram, bet ne tikai: datus, kas attiecas uz Jūsu veselību, tautību, reliģisko vai politisko pārliecību, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai gadījumos, kad Jūs paši šos datus atklājat un iesniedzat SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas.

Personas datu apstrādes nolūki
SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas uzdevumu izpildei saskaņā ar deleģēšanas līgumu par valsts parvaldes uzdevumu izpildi un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Rail Baltica projekta realizācijai, tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanai sabiedrības vajadzībām;
 • lietvedības organizēšanai (saņemtā un nosūtāmā korespodence);
 • personāla atlasei un vadībai;
 • tiesisku darījumu (līgumu, vienošanās u.tml.) sagatavošanai, noslēgšanai, uzskaitei un izpildei, tai skaitā publisko iepirkumu organizēšanai;
 • grāmatvedības organizēšanai;
 • sabiedrības informēšanai par SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas darbību;
 • leģitīmo interešu ievērošanai un nodrošināšanai, tai skaitā tiesvedībai, lai realizētu no noslēgtā līguma vai pastāvošajām saistībām, vai no normatīvajiem aktiem izrietošas tiesiskās intereses, audio ieraksta veikšana (t.sk. interviju laikā), lai to izmantotu kā pierādījumu un atspoguļotu patieso sarunas saturu;
 • SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas interešu pārstāvībai dažādās valsts pārvaldes iestādēs un organizācijās, t.sk. starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
 • informācijas iegūšanai par tīmekļa vietnes www.edzl.lv apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku.

Ja to paredz normatīvie akti, datu subjekts par citiem specifiskiem datu apstrādes nolūkiem tiek informēts brīdī, kad tas sniedz personas datus SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas apstrādā personas datus, galvenokārt pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • valsts pārvaldes uzdevumu izpildei deleģēšanas līguma ietvaros saistībā ar Rail Baltica valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekta izveidi;
 • citu līgumu noslēgšanai un izpildei: lai noslēgtu līgumu pēc SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas vai otras puses ierosinājuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • lai izpildītu uz SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas attiecināmu juridisku pienākumu;
 • lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs - informē sabiedrību par savu darbību vai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas leģitīmo interešu ievērošanai.

Datu apstrādes principi

 • dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • datu apstrāde tiek veikta konkrētiem, skaidriem un tiesiskiem nolūkiem un netiek apstrādāti ar nolūkiem nesaderīgā veidā;
 • datu apjoms ir adekvāts - atbilstīgs, būtisks un nav pārmērīgs, ņemot vērā nolūkus, kādos tos apstrādā;
 • dati ir precīzi un aktuāli, kā arī tiek laikus laboti vai dzēsti, ja dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes nolūku;
 • dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams;
 • dati tiek apstrādāti, ievērojot datu subjektu tiesības;
 • dati ir drošībā – tiem nevar piekļūt nepilnvarotas personas;
 • dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai valstīm bez drošas un adekvātas aizsardzības.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

 • Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem - kādus personas datus apstrādā SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, veikt to papildināšanu, labošanu vai noteiktos gadījumos dzēšanu un datu pārnesamību;
 • Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tai ir uzlikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs vai leģitīmo interešu ievērošanai. SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izvērtēs Jūsu iesniegto prasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs Jums atbildi;
 • Ja apmeklējat SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, piedalāties mūsu iestādē veiktajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai deleģēšanas līgumu, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs vai leģitīmo interešu ievērošanai. SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izvērtēs Jūsu iesniegto prasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs Jums atbildi. SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas norāda uz SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), sabiedrības interesēs vai leģitīmajiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām.
 • kontaktinformācija attiecībā uz personas datu apstrādi, ja jūs kā datu subjekts vēlaties saņemt papildu informāciju vai ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi – aicinām sazināties ar mums. Kontaktinformācija: pa e-pastu: edzl@edzl.lv vai vai DAS@edzl.lv, vai vēršoties rakstveidā SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga, LV-1050 ar norādi “Personas datu apstrāde”. Datu subjekta pieprasījumus, kas saistīti ar tā tiesību īstenošanu, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izvērtē mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, tā izpildes laiks var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem. Ja, izvērtējot datu subjekta pieprasījumu, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas secina, ka pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, sniedzot datu subjektam attiecīgu skaidrojumu, var pieprasīt saprātīgu samaksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar pieprasītās darbības veikšanu, vai arī atteikties izpildīt pieprasījumu. Komunicējot ar datu subjektu, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ir tiesības veikt papildus pasākumus, lai identificētu, kā arī dokumentētu datu subjekta identifikācijas faktu, kā arī dokumentētu sniegtās informācijas vai citas veiktās darbības faktu.

Datu saņēmēji: trešās personas, jas tas nepieciešamas noslēgtā deleģēšanas līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu deleģētu funkciju vai uzdevumu, sabiedrība, mediji, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas mājas lapas apmeklētāji,  normatīvajos aktos paredzētās personas, piemēram, valsts pārvaldes iestādes un tiesībsargājošās iestādes, trešās personas, kurām personas dati ir jānodod noslēgtā līguma ietvaros, trešajām personām, ja tas nepieciešams SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas legitīmo interešu īstenošanai.
Datu nodošana uz trešo valsti: SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas nenodod datus uz trešo valsti.
Datu uzglabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līdz SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim un ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Saskaņā ar SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas lietu nomenklatūru personas datiem var būt dažāds glabāšanas termiņš, atkarībā no personas datus saturoša dokumenta un tos uzglabā saskaņā ar lietu nomenklatūrā noteikto laika periodu. Visilgāk uzglabāti tiek personas dati, kas izmantoti sabiedrības informēšanai SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas tīmekļa vietnē.  
Tiesības atsaukt piekrišanu: gadījumā, ja jūsu datu apstrāde notiek uz piekrišanas pamata, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Taču Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā. 
Datu iegūšana: SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas var iegūt datus no datu subjekta, no juridiskās personas attiecībā uz saviem pārstāvjiem un darbiniekiem, no publiskajiem un privātajiem reģistriem (elektroniskajām datu bāzēm), piemēram, Zemesgrāmatas, kadastra, Uzņēmumu reģistra, gan arī no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra un citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī no trešajām personām, kuras šādu informāciju ir iesniegušas.
Automatizētā lēmuma pieņemšana: SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas par Jūsu personas datu apstrādi lēmumi netiek pieņemti tikai automatizēti, datu apstrāde paredz cilvēka līdzdalību datu apstrādes lēmuma pieņemšanas procesā. 
Tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi: Ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un brīvības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ir tiesības vienpusēji grozīt šo paziņojumu, izmaiņas un informāciju par veiktajām izmaiņā publicējot SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas tīmekļa vietnē.

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietne www.edzl.lv izmanto sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

 • Kas ir sīkdatne?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja (apmeklētāja) galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt apmeklētāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi.

 • Vietnē www.edzl.lv izmantotās sīkdatnes

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas izmanto statistikas sīkdatnes, kas ļauj analizēt un izprast, kā vietnes apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietni. Analizēt apmeklētāju skaitu un intensitāti. Tās paliek apmeklētāja galaiekārtā pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu.

 • Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Ja vēlaties, Jūs varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā: https://www.aboutcookies.org/. Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Šie iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļās “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana".

Atteikšanās no sīkdatnēm nozīmē, ka Jums var nākties pašrocīgi pielāgot atsevišķus iestatījumus vietnē ikreiz, kad to apmeklēsiet. Tāpat var nedarboties atsevišķi vietnes pakalpojumi un funkcijas.

 • Sīkdatņu uzglabāšana

Statistiskas sīkdatnes glabājas pastāvīgi vai līdz brīdim, kamēr tās tiek speciāli izdzēstas.

 • Izmaiņas sīkdatņu politikā

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas var pārskatīt un grozīt savu sīkdatņu politiku. Lūdzu regulāri pārbaudiet sīkdatņu politiku, lai iepazītos ar tajā veiktajām izmaiņām.

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!