Uzņēmuma struktūra

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

Kompetences centrs

Eiropas dzelzceļa līniju pārziņā ir 1435 mm Kompetences centra izveide Latvijā, projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu veikšana un līgumu vadība, projekta plānošana un sadarbības veidošana ar sabiedrību, valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem.

Lai veiksmīgi sasniegto iecerēto rezultātu, EDZL izveidota šāda uzņēmuma struktūra:


 

Valde

Kaspars Vingris, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs

Kopš 2016. gada janvāra Kaspars Vingris strādā Eiropas Dzelzceļa līnijās par Projektu ieviešanas departamenta direktoru. No 2014. gada K. Vingris Satiksmes ministrijā vadīja Rail Baltica nacionālo izpēti. Kopumā viņam ir vairāk nekā desmit gadu darba pieredze publiskā un privātā sektora attīstības projektu realizācijā. Viņa vadībā izstrādāti dažāda līmeņa sociālekonomiski, stratēģiski un plānošanas dokumenti. Ieguvis pieredzi kā sociālekonomisku, biznesa plānošanas un inovāciju projektu izpētes un realizācijas vadītājs.  Viņš ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA), kā arī ir bakalaura un maģistra grādi politikas zinātnē ar specializāciju politikas teorijā, Eiropas studijās, publiskajā administrācijā un politikas teorijā.
Kopš 2003. gada ir uzkrāta pieredze darbā ar ES fondu līdzfinansētiem projektiem, sadarbojoties gan ar privātiem uzņēmumiem, gan publiskā sektora institūcijām, veicot vietēja un starptautiska mēroga projektu pieteikumu izstrādi, projektu ieviešanu un nodrošinot saistītās konsultācijas. Projekti ir bijuši saistīti ne tikai attīstības plānošanu un biznesa attīstību, bet arī ar infrastruktūras objektu izveidi un attīstīšanu, tai skaitā, ievērojama pieredze publiskajos iepirkumos un dažāda mēroga komandu vadīšanā.


Tālis LaizānsSIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes loceklis
Absolvējis LU Ekonomikas un vadības  fakultāti un ieguvis maģistra grādu ekonomikā, Rīgas Politehnisko institūtu (Rīgas Tehniskā universitāte), kur ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu, kā arī absolvējis LU Starptautisko attiecību institūtu, iegūstot starptautiskās ekonomikas un tiesību speciālista diplomu.  Šobrīd T. Laizāns ir  Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes  docents. Līdzšinējā darba pieredze – Rīgas Domes Satiksmes departamenta direkcijas vadītājs, AS Eko investors projektu departamenta vadītājs, VAS Latvijas Pasts valdes loceklis, finanšu direktors, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  izpilddirektors, Latvijas Republikas Vērstpapīru tirgus komisijas valdes priekšsēdētājs, padomes loceklis. 
 


Valdes reglaments
 

 

Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes reglaments
 

Valdes atlīdzība

Valdes atalgojumu nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzībai.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Valdes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.
Valde neieņem citus amatus pārvaldītajā kapitālsabiedrībā.

 

Dalībnieku sapulces

Norises datums Darba kārtības jautājumi Lēmumi
2020. gada 8. janvāris 1. Par kapitālsabiedrības finansiālo un darbības raksturojošo rādītāju un prognozēto rezultātu 2020. gadā apstiprināšanu. 1.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sniegto informāciju par plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un provizoriskajiem rezultātiem 2019. gadā.
1.2. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātus 2020. gadam.
1.3. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei, apstiprinātos plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātus 2020. gadam , iekļaut SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" vidēja termiņa darbības stratēģijā un līdz 2020. gada 13. martam iesniegt dalībnieku sapulcei izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai precizēto SIA "Eiropas dzelzceļa linijas" attīstības stratēģiju un stratēģijas ieviešanas rīcības plānu, kurā norādīti konkrēti uzdevumi un to plānotie izpildes termiņi.
2020. gada 30. janvāris 1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžetu 2020. gadam.
2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" jauno organizatorisko struktūru un darbinieku sadalījumu pa darba samaksas kategorijām.
1.1. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei precizēt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžetu 2020. gadam, atbilstoši dalībnieku sapulcē izteiktajiem norādījumiem un iesniegt dalībnieku sapulcei izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.
2.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sniegto informāciju par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" jauno organizatorisko struktūru.
2.2. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei sagatavot un iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē grozījumus SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darba samaksas noteikšanas noteikumos attiecībā uz darbinieku sadalījumu pa darba samaksas kategorijām.
2020. gada 14. februāris 1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžetu 2020. gadam.
2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" revidenta ievēlēšanu.
1.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžetu 2020. gadam.
2.1. Ievēlēt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" revidentu SIA "Sindiks" Silvija Gulbe 2019. gada un 2020. gada finanšu pārskatu revīzijas veikšanai un revidenta atzinuma sniegšanai.
2.2. Noteikt atlīdzību revidentam par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2019. gada un 2020. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 6550.00 EUR (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2020. gada 22. maijs 1. Par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” Gada pārskata par 2019. gadu apstiprināšanu.
2. Par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” Risku vadības politikas apstiprināšanu.
1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2019. gada pārskatu un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes sniegto skaidrojumu par neatkarīgu revidentu ziņojumā izteikto iebildi.
1.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” gada pārskatu par 2019.gadu.
1.3. Atzīmēt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” gada pārskatā par 2019.gadu izmaksas attiecībā uz to attiecināmību vai neattiecināmību jāatspoguļo saskaņā ar pamatojošiem lēmumiem un attiecīgiem dokumentiem.
1.4. Pieņemt zināšanai, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2019.gada pārskata rezultāts ir zaudējumi 3 380 euro apmērā.
1.5. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2019.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.
1.6. Konstatēt, ka, atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas”  2018.gada pārskata finanšu rādītājiem:
1.6.1. bilances kopsumma – 4 355 871 euro;
1.6.2. neto apgrozījums – 2 808 572 euro;
1.6.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 47.
2.1. Lai nodrošinātu Rail Baltica projekta ieviešanas, vienotu risku vadības sistēmu starp AS “RB Rail”, Satiksmes ministriju un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, atlikt jautājuma izskatīšanu un noteikt, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” Risku vadības politika skatāma kopumā ar visu iesaistīto pušu risku vadības sistēmu.
2020. gada 17. jūnijs 1. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2019. gada darbības rezultātiem 1.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2019. gadā.
1.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.
1.3. Apstiprināt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2019.gada darbības rezultātu izpildi.
2020. gada 21. oktobris 1. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu apstiprināšanu.
2. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2019. gada darbības rezultātu novērtējumu.
3. Par pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulču lēmumu izpildi 2020. gada I pusgadā.

1.1. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 425 400 (četri simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti euro), pamatkapitālā ieguldot finanšu līdzekļus un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu;
1.2. Noteikt, ka jaunās daļas tiek apmaksātas pilnā apmērā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš šī lēmuma pieņemšanas dienas;
1.3. Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus šādā redakcijā:
“Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:
Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 445 400 euro.;
Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 445 400 kapitāla daļās.”.
1.4. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā;
1.5. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt, ka Sabiedrības plānotais pamatkapitāla palielinājums EUR 425 400 (četri simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti euro) apmērā tiks izlietots, lai īstenotu konceptuālā ziņojuma “Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību” 4. sadaļā iekļauto risinājumu, Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja darbības nodrošināšanai laika posmā no 2020. gada līdz 2022. gadam.
1.6. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.
2.1. Novērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “apmierinoši”.
2.2. Novērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra individuālos darbības rezultātus 2019. gadā ar vērtējumu “labi” un valdes locekļa Tāļa Laizāna individuālos darbības rezultātus 2019. gadā ar vērtējumu “apmierinoši”.
3.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes iesniegto pārskatu par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2020. gada I pusgadā.
3.2. Noteikt, ka dalībnieku sapulces lēmumos noteiktie termiņi ir jāievēro. Gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ ir nepieciešams pagarināt dalībnieku sapulces lēmumā noteiktā uzdevuma izpildes termiņu, tad priekšlikums par uzdevuma izpildes termiņa pagarinājuma nepieciešamību ir jāiesniedz dalībnieku sapulcē lēmuma pieņemšanai.
3.3. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes sniegto informāciju par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada 8.janvāra dalībnieku sapulces (Protokols Nr.1) 1.3.lēmumā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarinājuma nepieciešamību.
3.4. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes sniegto informāciju par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada 30.janvāra dalībnieku sapulces (Protokols Nr.2) 2.2.lēmumā dotā uzdevuma izpildes termiņu.
3.5. Noteikt, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada 8.janvāra dalībnieku sapulces (Protokols Nr.1) 1.3.lēmumā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2020.gada 13.novembris.
3.6. Noteikt, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada 30.janvāra dalībnieku sapulces (Protokols Nr.2) 2.2.lēmumā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2021.gada 29.janvāris.

 

       2020. gada 22. decembris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2021.gada budžetu;
2.       Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” finansiālo un darbības raksturojošo rādītāju un prognozēto rezultātu 2021. gadā apstiprināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Apstiprināt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” budžetu 2021. gadam, pievienotajā redakcijā.
1.2. Uzdot SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei nodrošināt projekta ieviešanas un vadības funkcijas nodošanu AS “RB Rail” līdz 2021. gada 1. aprīlim, ja transfēra līgumu apstiprina visas iesaistītās puses līdz 2021. gada 15. februārim.                                   
2.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes sniegto informāciju par plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un provizoriskajiem rezultātiem 2020. gadā.
2.2. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātus 2021. gadam.
2.3. Apstiprināt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātus 2021. gadam, pievienotajā redakcijā.
2.4. Uzdot SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei, apstiprinātos plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātus 2021. gadam, iekļaut SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021. – 2023.gadam un papildināt stratēģijas ieviešanas rīcības plānu, atbilstoši dalībnieku sapulcē norunātam.
2.5. Noteikt, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada 8.janvāra dalībnieku sapulces (Protokols Nr.1) 1.3.lēmumā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2021.gada 31.marts.

 Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!