Vakances

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk.

Piekrītu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta

projekta vadītāja amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta projektu vadītāja amatu.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un koordinēt Rail Baltica Salaspils kravu pārkraušanas termināļa projektu, kas sevī ietver projektēšanu, būvniecību un saistītās aktivitātes saskaņā ar Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos un finansēšanas līgumā noteiktajiem nosacījumiem;
 • plānot un aktualizēt Projekta darbības īstenošanas termiņus;
 • nodrošināt Projekta finanšu budžetu izlietojuma kontroli;
 • nodrošināt Projekta mērķa un paredzēto rezultātu sasniegšanu;
 • nodrošināt Projekta īstenošanas procesus un to koordinēšanu projekta ieviešanas laikā;
 • identificēt riskus Projekta īstenošanas laikā, veikt pasākumus identificēto risku novēršanai vai mazināšanai;
 • veikt regulāru Projekta virzības kontroli un progresa novērtēšanu un ierosināt un īstenot izmaiņas Projekta ieviešanas darba procesos, ja tiek konstatētas novirzes no plānotā;
 • organizēt un piedalīties Projekta projektēšanas un būvniecības saistīto iepirkumu dokumentācijas izstrādē un iepirkumu procedūras veikšanā;
 • kompetences ietvaros veikt tirgus izpēti, apzinot iespējamos pakalpojuma sniedzējus/piegādātājus vai būvdarbu veicējus un paredzamo līgumcenu;
 • organizēt Projekta iepirkumu tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu izstrādi;
 • kompetences ietvaros piedalīties Projekta iepirkuma komisijā kā komisijas loceklim;
 • organizēt Projekta ietvaros plānoto iepirkuma līgumu noslēgšanas procesu;
 • pārraudzīt un kontrolēt Projekta ietvaros noslēgto iepirkumu līgumu paredzēto saistību izpildi;
 • nodrošināt Projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu saistību izpildes finanšu kontroli;
 • kompetences ietvaros nodrošināt grozījumu ierosināšanu, izskatīšanu un saskaņošanu Projekta noslēgtajos iepirkuma līgumos;
 • savas kompetences ietvaros nodrošināt būvniecības procesu atbilstoši Projektā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem un regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • kompetences ietvaros piedalīties būvprojekta izstrādes un būvdarbu procesā;
 • pēc nepieciešamības plānot un organizēt sanāksmes būvprojekta izstrādes un būvdarbu laikā;
 • nodrošināt Projekta izdevumus pamatojošās dokumentācijas pārbaudi, tajā skaitā, pārbaudes Projekta īstenošanas vietā;
 • organizēt un plānot Projekta publicitātes pasākumus;
 • organizēt, vadīt un plānot regulāras tikšanās ar Projektā iesaistītajām pusēm, institūcijām;
 • Projekta ietvaros sadarboties ar valsts institūcijām, pašvaldības, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un citām saistītajām institūcijām, sadarbības ietvaros pārstāvēt Sabiedrības un Projekta intereses;
 • kompetences ietvaros sagatavot atbildes uz ienākošajiem vai piekritīgajiem dokumentiem saistībā ar Projekta īstenošanu;
 • nodrošināt Projekta dokumentu pārvaldību saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Sabiedrības dokumentu pārvaldības noteikumiem;
 • kompetences ietvaros risināt citus ar Projekta darbību īstenošanu saistītus konceptuālus jautājumus;
 • pildīt Sabiedrības valdes, departamenta direktora vai tiešā vadītāja rakstiskus un mutiskus rīkojumus atbilstoši savai kompetencei;
 • regulari pilnveidot amata pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās iemaņas un prasmes (regulāri sekot ar darba pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu noteikumiem, kā arī grozījumiem tajos, pēc saskaņošanas ar vadību piedalīties semināros, u.c. kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība vadības zinībās vai inženierzinātnēs (vēlama izglītība transportbūvju vai dzelzceļa jomā);
 • vismaz 3 gadu pieredze projektu vadībā (plānošanā un ieviešanā);
 • vismaz 3 gadu praktiskā pieredze darbā ar būvniecību saistītu jautājumu risināšanā;
 • praktiska pieredze darbā ar industriālās teritorijas vai nekustamā īpašuma attīstīšanu;
 • praktiska pieredze darbā ar teritorijas plānojumu izstrādi;
 • praktiskā darba pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto infrastruktūras programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • izpratne par Latvijas, Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem būvniecības normatīvajiem aktiem;
 • praktiska pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • zināšanas par projektu vadības principiem un rīkiem;
 • dzelzceļu darbību regulējošo normatīvo aktu, tajā skaitā savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju (SITS) pārzināšana un piemērošanas praksē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • praktīskā pieredze ar kravu loģistiku saistīto objektu projektēšanā kravas termināļos vai ostās, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicama komunikācijas, sadarbības prasmes un sarunu vešanas prasmes, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta;
 • prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei;
 • spēja argumentēti paust savu viedokli;
 • spēja sistematizēt, prasme izvēlēties prioritātes un sastādīt plānu;
 • teicama prasme veidot un sniegt prezentācijas;
 • prasme risināt problēmsituācijas, analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 • teicamas angļu valodas zināšanas;
 • labas prasmes strādāt ar MS Office programmām.

Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 3600.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2021.gada 22.aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

Projekta ieviešanas un vadības departamenta projekta vadītāja amats

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta

projekta vadītāja amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (turpmāk – Sabiedrība) projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta (turpmāk – departaments) projekta vadītāja amatu.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un koordinēt Rail Baltica pamattrases būvniecības iepirkumu, saskaņā ar Sabiedrības reglamentā, departamenta reglamentā, iekšējos normatīvajos aktos un finansēšanas līgumā noteiktajiem nosacījumiem;
 • nodrošināt projekta īstenošanas procesus un to koordinēšanu projekta ieviešanas laikā;
 • plānot un aktualizēt projekta darbības, projekta darbību īstenošanas termiņus un nodrošināt projekta mērķa un paredzēto rezultātu sasniegšanu;
 • nodrošināt projekta finanšu budžetu izlietojuma kontroli;
 • identificēt riskus projekta īstenošanas laikā, veikt pasākumus identificēto risku novēršanai vai mazināšanai;
 • veikt regulāru projekta virzības kontroli un progresa novērtēšanu un ierosināt un īstenot izmaiņas projekta ieviešanas darba procesos, ja tiek konstatētas novirzes no plānotā;
 • organizēt projekta iepirkumu plānošanu un iekļaušanu Sabiedrības iepirkumu plānā, organizēt projekta iepirkumu dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu izstrādi un iepirkumu procedūru veikšanu;
 • organizēt projekta ietvaros plānoto iepirkuma līgumu noslēgšanas procesu;
 • kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma komisijā kā komisijas loceklim;
 • kompetences ietvaros veikt tirgus izpēti, apzinot iespējamos pakalpojuma sniedzējus/piegādātājus vai būvdarbu veicējus un paredzamo līgumcenu;
 • pārraudzīt un kontrolēt projekta ietvaros noslēgto iepirkumu līgumu paredzēto saistību izpildi;
 • nodrošināt projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu saistību izpildes finanšu kontroli;
 • kompetences ietvaros nodrošināt grozījumu ierosināšanu, izskatīšanu un saskaņošanu projektos noslēgtajos iepirkuma līgumos;
 • kompetences ietvaros piedalīties būvprojekta izstrādes un būvdarbu procesā;
 • plānot, organizēt un vadīt regulāras sanāksmes un tikšanās ar projektā iesaistītajām pusēm, institūcijām;
 • nodrošināt projekta izdevumus pamatojošās dokumentācijas pārbaudi, tajā skaitā, pārbaudes projekta īstenošanas vietā;
 • organizēt un plānot projekta publicitātes pasākumus;
 • kompetences ietvaros risināt citus ar projekta darbību īstenošanu saistītus konceptuālus jautājumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vadību zinībās vai inženierzinātnēs;
 • vismaz 3 gadu pieredze projektu vadībā (plānošanā un ieviešanā);
 • vismaz 3 gadu praktiskā pieredze darbā ar līnijveida infrastruktūras objektu būvniecību;
 • praktiska pieredze darbā ar projekta progresam secīgu zemes īpašumtiesību iegūšanu saistītu jautājumu risināšanu;
 • praktiskā pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto infrastruktūras programmu īstenošanu, administrēšanu, uzraudzību vai kontroli;
 • izpratne par Latvijas, Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem būvniecības normatīvajiem aktiem;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • zināšanas publisko iepirkumu jomā;
 • teicama komunikācijas, sadarbības un sarunu vešanas prasme, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, spēja argumentēti paust savu viedokli;
 • spēja sistematizēt, prasme izvēlēties prioritātes un sastādīt plānu, precizitāte un atbildības sajūta;
 • prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei;
 • teicama prasme sniegt prezentācijas;
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 • labas prasmes strādāt ar MS Office programmām.

 Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 3300.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2021.gada 21.aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954260.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

Projekta ieviešanas un vadības departamenta projekta vadītāja amats

 

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta

tehniskā eksperta amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta (turpmāk – departaments) tehniskā eksperta amatu.

Galvenie amata pienākumi:

 • savas kompetences ietvaros sniegt tehnisko ekspertīzi dzelzceļa kravas staciju darba organizācijas saistītajos jautājumos Sabiedrības struktūrvienībām projektu plānošanas, iepirkumu, projektēšanas un būvdarbu fāzēs;
 • savas kompetences ietvaros sniegt tehnisko atbalstu iepirkumu dokumentācijas izstrādē – skaidrojošo aprakstu, projektēšanas uzdevumu, tehnisko specifikāciju, atbilstoši Rail Baltica projektēšanas vadlīnijām, ES un nacionālo normatīvo aktu prasībām;
 • izvērtēt būvprojektos sniegto inženiertehnisko risinājumu specifisko aspektu atbilstību projektēšanas uzdevumam, tehniskajām specifikācijām, projektēšanas vadlīnijām un ES un nacionālo normatīvo aktu prasībām, un saskaņot tehniskos risinājumus projektēšanas un būvniecības stadijās;
 • savas kompetences ietvaros veikt tehniskās informācijas sagatavošanu, sistematizēšanu, apkopošanā un analīzi, nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu nacionālā un starptautiskā līmenī starp Sabiedrību un visām iesaistītajām institūcijām, sadarbības partneriem, izpildītājiem un Sabiedrības pārstāvjiem;
 • Pārstāvēt Sabiedrības intereses tehnisko jautājumu sanāksmēs projektēšanas un būvdarbu fāzēs ar izpildītājiem un iesaistītajām pusēm;
 • Savas kompetences ietvaros sniegt tehnisko atbalstu un apmeklēt Sabiedrības būvobjektus būvdarbu procesa norises uzraudzībai.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ar dzelzceļa vai ar transportbūves jomu saistītās inženierzinātnēs;
 • dzelzceļu darbību regulējošo normatīvo aktu, tajā skaitā savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju (SITS) pārzināšana un piemērošanas praksē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • būvniecības normatīvo aktu un Eirokodeksa standartu pārzināšana un piemērošanas praksē;
 • vēlama praktiska darba pieredze ar dzelzceļa transportu vai transporta būvniecības jomu saistītā uzņēmumā;
 • prasmes darbā ar AutoCAD, MS Office;
 • vēlamas zināšanas un pieredze liela mēroga infrastruktūras projektu plānošanā un ieviešanā;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • spēja rast konstruktīvus risinājumus sarežģītās situācijās;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • angļu valodas zināšanas, kas ļauj aktīvi komunicēt ar pienākumiem saistītos  jautājumos;
 • inovatīva domāšana, vēlme strādāt ar jaunām tehnoloģijām un risinājumiem;
 • spēja patstāvīgi organizēt darbu un plānot savu laiku.

Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 2800.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2021.gada 9.aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

Projekta ieviešanas un vadības departamenta tehniskā eksperta amats

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta

līgumu vadības asistenta amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta (turpmāk – departaments) līgumu vadības asistents amatu.

Galvenie amata pienākumi:

 • administrēt projektēšanas un būvniecības līgumu izpildi, saskaņā ar LR likumdošanu un starptautiskiem standartiem (t.sk. FIDIC);
 • sagatavot regulārus atskaites un ziņojumus par administrētiem līgumiem;
 • sniegt informatīvo atbalstu projektu vadītājiem jautājumos, kas saistīti ar līgumu izpildi;
 • pārvaldīt un apkopot visu informāciju saistītu ar līgumiem (veiktas apmaksas, izmaiņas, pamatnosacījumu tabulas uzturēšana, utt.);
 • savas kompetences ietvaros veikt dokumentācijas kvalitātes analīzi, tai skaitā pārbaudīt uzņēmēju atskaites un citus nodevumus;
 • nodrošināt efektīvu informācijas apriti un komunikāciju uzņēmuma ietvaros un ar sadarbības partneriem līgumu administrēšanas jomā;
 • veikt juridisko jautājumu sākotnējo izpēti;
 • nodrošināt dokumentu sagatavošanu, apstrādi, to apriti un saskaņošanu;
 • veikt līgumu ikdienas administrēšanas darbus;
 • savas kompetences ietvaros sagatavot ar līgumu administrēšanu saistītu informāciju, ziņojumus, prezentācijas u.c.;
 • piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, augstākā juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • darba pieredze juridisko dokumentu sagatavošana (līgumu projekti, vēstules, paziņojumi utt.);
 • zināšanas par kvalitātes kontroli un auditu;
 • pieredze līgumu administrēšanā (vēlams būvniecības jomā);
 • zināšanas par līgumu vadības principiem un rīkiem;
 • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku;
 • labas analītiskas spējas un loģiska domāšana;
 • prasme veikt vairākus darbus vienlaicīgi, pastāvīgi un efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • angļu valodas prasme B2 līmenī.

Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 2000.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2021.gada 9.aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

Projekta ieviešanas un vadības departamenta līgumu vadības asistenta amats

 

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta

jaunākā tehniskā eksperta amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta (turpmāk – departaments) jaunākā tehniskā eksperta amatu.

Galvenie amata pienākumi:

 • savas kompetences ietvaros sniegt tehnisko atbalstu Sabiedrības īstenoto aktivitāšu pieteikumu sagatavošanā, kas nepieciešams projektu plānošanas, projektēšanas un būvdarbu fāzēm;
 • savas kompetences ietvaros sniegt tehnisko atbalstu iepirkumu dokumentācijas izstrādē – skaidrojošo aprakstu, projektēšanas uzdevumu, tehnisko specifikāciju, atbilstoši Rail Baltica projektēšanas vadlīnijām, ES un nacionālo normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt atbalstu inženiertehnisko risinājumu izvērtēšanā un apkopošanā Sabiedrības izpēšu, projektēšanas un būvniecības aktivitāšu īstenošanā;
 • savas kompetences ietvaros veikt tehniskās informācijas sagatavošanu, sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi, nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu nacionālā un starptautiskā līmenī starp Sabiedrības darbiniekiem un visām iesaistītajām institūcijām, sadarbības partneriem, izpildītājiem;
 • savas kompetences ietvaros sniegt tehnisko atbalstu izpēšu, projektēšanas un būvniecības iepirkumu ieviešanas jautājumos;
 • pārstāvēt Sabiedrības intereses tehnisko jautājumu sanāksmēs projektēšanas un būvdarbu fāzēs ar izpildītājiem un iesaistītajām pusēm;
 • savas kompetences ietvaros sniegt tehnisko atbalstu un apmeklēt Sabiedrības būvobjektus būvdarbu procesa norises uzraudzībai.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība transportbūvju nozarē;
 • vismaz 2 gadu pieredze tranportbūvju projektēšanā vai būvprojektu izvērtēšanā;
 • pieredze Eiropas projektēšanas normatīvu piemērošanā, zināšanas par būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • dzelzceļu darbību regulējošo normatīvo aktu, tajā skaitā savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju (SITS) pārzināšana un piemērošanas praksē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • spēja rast konstruktīvus risinājumus sarežģītās situācijās;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļauj aktīvi komunicēt ar pienākumiem saistītos  jautājumos;
 • inovatīva domāšana, vēlme strādāt ar jaunām tehnoloģijām un risinājumiem;
 • spēja patstāvīgi organizēt darbu un plānot savu laiku;
 • AutoCAD lietošanas iepriekšēja pieredze;
 • BIM (building information modeling) lietotprasme tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • vēlamas zināšanas un pieredze liela mēroga infrastruktūras projektu plānošanā un ieviešanā.

 Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 2400.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2021.gada 9.aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

Projekta ieviešanas un vadības departamenta jaunākā tehniskā eksperta amats

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta

būvniecības līgumu izmaksu kontroliera amatu

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta (turpmāk – departaments) būvniecības līgumu izmaksu kontroliera amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • projekta komandas ietvaros nodrošināt, ka projekti uzņēmuma grāmatvedības sistēmā tiek ar atbilstošu Darbu pozīciju uzskaitījuma struktūru;
 • atbildēt par uzvarējušo piedāvājumu budžetu un piedāvājumu datu ievadi uzņēmuma pārskatu sistēmā;
 • sniegt atbalstu katrai projekta grupai, sagatavojot ikmēneša projektu pārskatus no uzņēmuma pārskatu sistēmas;
 • atbildēt par uzņēmēju iesniegto maksājumu pieprasījumu un izmaiņu rīkojumu pieprasījumu pārbaudi, lai nodrošinātu atbilstošu un savlaicīgu rēķinu un izmaiņu rīkojumu apstrādi;
 • savlaicīgi informēt departamenta vadību un galveno inženieri, par iespējamiem pārmērīgiem izdevumiem, neatbilstībām un citām būvniecības projekta problēmām;
 • veikt atbilstošu instrumentu izstrādi un uzraudzību, lai nodrošinātu regulāru salīdzinājumu starp izdevumiem, budžetiem un prognozēto projekta izmaksu aprēķinu projekta beigās;
 • pārbaudīt maksājumu pieprasījumu un naudas plūsmas grafiku atbilstību projektēšanas un/vai būvdarbu līguma;
 • veikt citus ar projektu vadību un struktūrvienības darba organizāciju saistītus amata pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība būvniecībā vai  finanšu jomā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīts tāmēšanas inženiera sertifikāts (piemēram, RICS/CIOB);
 • padziļinātas zināšanas kompāniju vadības sistēmās, kuru ietvaros veikta būvniecības līguma vadība, kura vērtība ir vismaz 30 miljoni euro;
 • zināšanas publisko iepirkumu tiesību jomā;
 • zināšanas risku pārvaldībā;
 • zināšanas dažādu būvniecības līgumu standartu pielietošanā (it īpaši FIDIC);
 • pieredze liela apjoma (vismaz 30 miljoni euro) būvniecības līguma darbu daudzuma (tāmju) uzraudzības vadīšanā;
 • pieredze pārrunās un strīdu risināšanā un atskaišu sagatavošanā gan pasūtītāja, gan piegādātāju (uzņēmēju) pusē;
 • pieredze darbā ar dažādiem vienību cenu līgumiem;
 • pieredze dzelzceļa infrastruktūras izmaksu aprēķināšanā;
 •  angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas un prasmes LEAN vadības principos un 6 Sigma

    Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 3600.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2021.gada 9.aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242.

Papildu informācija par projektu:
Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju.   

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga.

Projekta ieviešanas un vadības departamenta būvniecības līgumu izmaksu kontroliera amats

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieteikties uz konsultāciju
Mūsu speciālisti visdrīzākajā laikā ar Jums sazināsies, lai vienotos par tikšanos!